ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

Valga Jaanikese Kooli (edaspidi: kooli) kui Haridus- ja Teadusministeeriumi allasutuse tegevus on avalik. Tegevuse käigus töötleme isikuandmeid (ees- ja perekonnanimi, isikukood, sünniaeg, elukoha aadress, kontaktandmed jm) õigusaktidest tulenevate ülesannete täitmiseks.

Õpilaste andmete töötlemine:
Õpilaste isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega ette nähtud ning vajalik õppetöö korraldamiseks ja koolielu paremaks toimimiseks. Õpilastega seotud dokumentatsioonile on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. Dokumente väljastatakse ainult asutustele ja isikutele, kellel on otsene seadusest tulenev õigus neid küsida. Kuni 18-aastase õpilase andmeid töödeldakse vanema või seadusliku esindaja nõusoleku alusel. Nõusolek küsitakse andmete töötlemiseks järgmistel eesmärkidel:
• õpilase nimeliste kontode loomine õppetöö läbiviimiseks koolis kasutatavates infosüsteemides;
• õpilase hinnete teatamine elektrooniliselt kooli õppeinfosüsteemi kaudu;
• õpilase tunnustamine kooli veebilehel, õppeinfosüsteemis või meediakanalites;
• õpilase kajastamine kooli sündmusi jäädvustavates audiovisuaalsetes materjalides ja nende avalikustamine kooli veebilehel või meediakanalites.

Isikuandmete töötlemine avalduse, taotluse ja muu dokumendi alusel:
Teie isikuandmeid töödeldakse ulatuses, mis on lubatud õigusaktidega ja on vajalik teie esitatud dokumendi menetlemiseks. Avaliku teabe seaduse kohaselt registreeritakse kirjavahetuse andmed dokumendiregistris. Juhul, kui teie saadetud kiri sisaldab avalikustamisele mittekuuluvaid andmeid, määratakse see registrisse kandmisel asutusesiseseks kasutamiseks. Eraisikust kirjasaatja või -saaja nime ja kirja sisu ei avalikustata. Samuti ei märgita dokumendi avalikus vaates pealkirja selliselt, et selle järgi saaks pöördujat tuvastada.

Vabale ametikohale kandideerimine:
Tööle kandideerimisel töödeldakse teie esitatud isikuandmeid, et hinnata teie sobivust vastavale ametikohale.

Kooli veebilehe külastamine:
Kooli veebilehe külastamisel salvestatakse teie kasutatava arvuti internetiaadress (IP-aadress), veebilehitseja ja operatsioonisüsteemi tarkvaraversioon ning külastamise aeg. IP-aadresse ei seota isikut tuvastava teabega. Andmeid kogutakse selle kohta, millist kooli veebilehe osa külastatakse ja kui kaua seal viibitakse. Kogutud andmeid kasutatakse külastusstatistika tegemiseks, et selle põhjal kooli veebilehte arendada ja külastajale mugavamaks muuta.

Andmete säilitamine:
Säilitame teie andmeid kas:
• dokumendi säilitustähtaja möödumiseni või
• nii kaua, kui seda on vaja seadusest tuleneva ülesande täitmiseks, või
• seadusest tuleneva nõude aegumistähtaja möödumiseni.

Arhiiviväärtuseta andmeid töödeldakse säilitustähtaja möödumiseni. Arhiiviväärtuslikud andmed antakse säilitamiseks üle avalikku arhiivi ning üleantud andmete töötlemine lõpetatakse.

Seoses andmete töötlemisega on teil õigus:
• saada teavet, milliseid isikuandmeid on kool teie kohta kogunud ja kuidas neid töödeldakse. Teabe saamiseks tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus;
• nõuda oma andmete parandamist, kui need on muutunud või muul põhjusel ebapiisavad, puudulikud või väärad;
• nõuda oma andmete kustutamist või piiramist, kui isikuandmete töötlemiseks ei ole (enam) õiguslikku alust;
• võtta tagasi isikuandmete töötlemiseks antud nõusolek. Nõusoleku tagasivõtmiseks tuleb koolile esitada allkirjastatud taotlus;
• pöörduda oma õiguste kaitsmiseks Andmekaitse Inspektsiooni või kohtu poole.

Muu info:
Kool ei müü, rendi ega üüri teie isiklikke andmeid teistele. Kool ei jaga teie isiklikke andmeid kolmandate isikutega, välja arvatud juhul, kui seda nõuavad seadused või kui seda on vaja teile õppetöö tugiteenuste osutamiseks (nt toitlustus, õppeinfosüsteem).

Valga Jaanikese Kooli andmekaitse koordinaator Küllike Kuus, 7641823, kool@jaanikese.edu.ee