Vastuvõtu tingimused ja kord

Vastuvõtu tingimused ja kord
Käesolev kord kehtestatakse «Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse» § 27 lõike 4 ja § 28 lõike 4 alusel, haridus- ja teadusministri määruse nr 43 „Õpilase kooli vastuvõtmise üldised tingimused ja kord ning koolist väljaarvamise kord“, haridus- ja teadusministri määruse nr 76 „Hariduslike erivajadustega õpilaste klassides ja rühmades õppe ja kasvatuse korraldamise alused ning õpilaste klassi või rühma vastuvõtmise või üleviimise, klassist või rühmast väljaarvamise ning ühe õpilase õpetamisele keskendatud õppe rakendamise tingimused ja kord“ ja Valga Jaanikese Kooli Põhimääruse alusel.


§ 1. Reguleerimisala (1) Korraga sätestatakse õpilase Valga Jaanikese Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning õpilase koolist väljaarvamise kord. § 2. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine (1) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel. (2) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks. § 3. Õpilase kooli vastuvõtmine (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab piiratud teovõimega õpilase puhul vanem kooli taotluse, millele lisab: 1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia; 2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia; 3) tervisekaardi; 4) nõustamiskomisjoni otsuse 5) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi; 6) väljavõtte õpilasraamatust; 7) klassitunnistuse koos väljavõttega õppeveerandi kestel saadud hinnetest. Vajadusel esitab lapsevanem taotluse õpilase vastuvõtmise kohta õpilaskodusse. (2) Õpilase diagnoosi muutumisel pärast täiendavaid uuringuid või tervisliku seisundi muutumisel, on vaja uut nõustamiskomisjoni otsust õpilasele sobiva õppekava kohta (3) Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. (3) Õpilane, kes on õppinud välisriigis, lisab taotlusele lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. § 4. Õpilase koolist väljaarvamine (1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel: 1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 2) väljavõtte õpilase tervisekaardist; 3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning jooksva õppeveerandi hinnetelehe, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel. (2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist. § 5. Õpilase üleminek ühest koolist teise (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel: 1) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud põhikooli riikliku õppekava järgi ja soovib õpinguid jätkata lihtsustatud riikliku õppekava järgi; 4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega. § 6. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis. (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava. (3) Välisriigis õppinud õpilase klassi otsustab õppenõukogu arvestades õpilase taset, eelnevalt välisriigis läbitud klasse ning vanust. § 7. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS). (2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks. (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge «lahkus välismaale».
Kooli vastuvõtmisel vajalikud dokumendid: 1. SA Innove nõustamismeeskonna otsus 2. Lapsevanema avaldus 3. Väljavõte õpilasraamatust 4. Iseloomustus 5. Klassitunnistus 6. Individuaalse arengu jälgimise kaart 7. Tervisekaart jm tervisetõendid lapsevanema nõusolekul 8. Isikut tõendava dokumendi koopia 9. Üks õpilaspileti pilt
§ 1. Reguleerimisala (1) Korraga sätestatakse õpilase Valga Jaanikese Kooli vastuvõtmise tingimused ja kord ning õpilase koolist väljaarvamise kord. § 2. Kooli vastuvõtu tingimuste ja korra kehtestamine (1) Kool avalikustab kooli vastuvõtu tingimused ja korra kooli veebilehel. (2) Kooli vastuvõtu tingimusi ja korda ei muudeta 1. märtsist järgmise õppeaasta alguseni, välja arvatud juhul, kui muutmine on vajalik vastuvõtu tingimuste ja korra seadusega või selle alusel antud määrusega kooskõlla viimiseks. § 3.
Õpilase kooli vastuvõtmine (1) Kooli vastuvõtmiseks esitab piiratud teovõimega õpilase puhul vanem kooli taotluse, millele lisab: 1) õpilase isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia; 2) vanema isikut tõendava dokumendi koopia; 3) tervisekaardi; 4) nõustamiskomisjoni otsuse 5) õpilase individuaalse arengu jälgimise kaardi; 6) väljavõtte õpilasraamatust; 7) klassitunnistuse koos väljavõttega õppeveerandi kestel saadud hinnetest. Vajadusel esitab lapsevanem taotluse õpilase vastuvõtmise kohta õpilaskodusse. (2) Õpilase diagnoosi muutumisel pärast täiendavaid uuringuid või tervisliku seisundi muutumisel, on vaja uut nõustamiskomisjoni otsust õpilasele sobiva õppekava kohta (3) Vanem ei pea taotlusele lisama enda isikut tõendavat dokumenti digitaalallkirjaga kinnitatud taotluse esitamise korral. (3) Õpilane, kes on õppinud välisriigis, lisab taotlusele lõike 1 punktides 4 ja 5 nimetatud dokumentide asemel välisriigi õppeasutuses omandatud haridust või läbitud õpet tõendava dokumendi või selle ametlikult kinnitatud ärakirja. § 4. Õpilase koolist väljaarvamine (1) Enne kooli lõpetamist õpilase koolist väljaarvamisel väljastab kool õpilasele või piiratud teovõimega õpilase puhul vanemale vastava taotluse alusel: 1) ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust; 2) väljavõtte õpilase tervisekaardist; 3) direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse jooksva õppeaasta kohta, kui õpilane arvatakse koolist välja pärast õppeperioodi lõppu; 4) kooli direktori allkirja ja kooli pitseriga kinnitatud klassitunnistuse ning jooksva õppeveerandi hinnetelehe, kui õpilane arvatakse koolist välja õppeveerandi kestel. (2) Õpilase koolist väljaarvamisel seoses kooli lõpetamisega väljastab kool õpilasele lõputunnistuse ning õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel väljavõtte õpilase tervisekaardist. § 5. Õpilase üleminek ühest koolist teise (1) Õpilase ühest koolist teise üleminekuks loetakse õpilase ühe kooli õpilaste nimekirjast väljaarvamist ning teise kooli samale haridustasemele vastuvõtmist. (2) Klassi, kus õpilane õpinguid jätkab, määrab õppenõukogu, arvestades õpilase vanust ja seni omandatud haridust, järgmistel juhtudel: 1) isiku puhul, kes on eelnevalt õppinud põhikooli riikliku õppekava järgi ja soovib õpinguid jätkata lihtsustatud riikliku õppekava järgi; 4) isiku puhul, kes eelnevalt õppis koolis, kus rakendati põhikooli- ja gümnaasiumiseaduses sätestatud nominaalsest õppeajast erinevat nominaalset õppeaega. § 6. Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilase õpingute jätkamine (1) Välisriigi õppeasutusest tulnud õpilane, kes on enne välisriiki asumist õppinud Eesti koolis ning soovib jätkata põhihariduse omandamist Eestis, asub õppima sama kooli vastavas klassis, kus ta välisriigi õppeasutuses õppimise aega arvestades õpiks juhul, kui ta oleks õpinguid jätkanud Eestis ning oleks iga õppeaasta järel viidud üle järgmisse klassi. Õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema taotlusel võib õpilane vajadusel jätkata õpinguid madalamas klassis. (2) Käesolevas paragrahvis nimetatud õpilasele koostatakse vajadusel individuaalne õppekava. Õpilasele koostatakse individuaalne õppekava lähtudes eelnevast õpikogemusest ja arvestades kooli õppekava. (3) Välisriigis õppinud õpilase klassi otsustab õppenõukogu arvestades õpilase taset, eelnevalt välisriigis läbitud klasse ning vanust. § 7. Õpilaste üle arvestuse pidamine kooli vastuvõtmisel ja koolist väljaarvamisel (1) Kooli õpilaste arvestust peetakse õpilasraamatus ja «Eesti Vabariigi haridusseaduse» § 366 lõike 4 alusel asutatud Eesti Hariduse Infosüsteemis (edaspidi EHIS). (2) Koolikohustusliku õpilase kooli nimekirjast väljaarvamisel märgitakse ta EHIS-es koolist lahkunuks põhjusega «Teise kooli üleminek (ootel)». Kui viie tööpäeva jooksul alates EHIS-es õpilase koolist väljaarvamisest ei ole EHIS-es tehtud märget õpilase õppima asumise kohta, teavitatakse sellest EHISe kaudu õpilase elukohajärgset valla- või linnavalitsust. Valla- või linnavalitsus rakendab abinõusid õpilase mujal õppima asumise väljaselgitamiseks ja vajadusel koolikohustuse täitmise tagamiseks. (3) Käesoleva paragrahvi lõiget 2 ei kohaldata õpilase teise riiki elama ja õppima asumisel. Sellisel juhul arvatakse õpilane kooli õpilaste nimekirjast välja õpilase või piiratud teovõimega õpilase puhul vanema vastava kirjaliku taotluse või välisriigi õppeasutuse, kuhu õpilane õppima asus, kirjaliku teatise alusel ning EHIS-esse tehakse märge «lahkus välismaale».
Kooli vastuvõtmisel vajalikud dokumendid: 1. SA Innove nõustamismeeskonna otsus 2. Lapsevanema avaldus 3. Väljavõte õpilasraamatust 4. Iseloomustus 5. Klassitunnistus 6. Individuaalse arengu jälgimise kaart 7. Tervisekaart jm tervisetõendid lapsevanema nõusolekul 8. Isikut tõendava dokumendi koopia 9. Üks õpilaspileti pilt