KOOSKÕLASTATUD
Õppenõukogu 05.12.12, otsus number 6-2.2; õpilasesindus 06.12.12, protokoll nr 3 ja hoolekogu 06.12.12, protokoll nr.6.
KEHTESTATUD 07.12.2012.a. Käskkirjaga nr: 1-1/197


VALGA JAANIKESE KOOLI
ÕPILASKODU KODUKORD
1. ÕPILASKODUSSE VASTUVÕTMISE KORD
1.1 Õpilasele antakse koht õpilaskodusse vanema (eestkostja, hooldaja) kirjaliku avalduse alusel, vastuvõtmise kehtestab kooli direktor käskkirjaga.
2. ÕPILASE ELUKORRALDUS ÕPILASKODUS
2.1. Õpilaskodus toimub töö direktori poolt kehtestatud õpilaskodu päevakava alusel.
2.2. Õpilaskodu õpilasele on tagatud meditsiiniline teenindamine ning sotsiaalpedagoogi nõustamine.
2.3. Probleemide korral pöördub õpilaskodu õpilane oma rühma kasvataja poole.
2.4. Õppimistunnid koduste ülesannete täitmiseks toimuvad klassiruumides.
2.5. Õpilaskodu tubade uksed on õppepäeva jooksul lukustatud. Toad lukustatakse hommikuti kell 7.55.
2.6. Õpilaskodust lahkumine nädala sees on lubatud ainult klassijuhataja ja kasvataja loal kokkuleppel vanemaga (eestkostja/hooldaja).
2.7 Õpilane tuleb nädala alguses õpilaskodusse nädalaks vajalike puhaste riietega, kaugemal elavad õpilased vahetavad riided pesumasinisti juures.
2.8. Isikliku ihupesu ja sokid peseb õpilane vajadusel ise käsitsi, märjad riided kuivatatakse kuivatuskapis.
2.9. Voodipesu vahetamine toimub iga 10 koolipäeva järel.
2.10. Haigestumise korral teostab õpilase esmase läbivaatuse kooliõde ning teeb otsuse õpilase tervisliku seisundi ja edasise tegutsemise kohta.
2.11. Kooliõe loal võib õpilane päeval jääda õpilaskodusse, haiguse kestes organiseerib kooliõde õpilase turvalise kojusaatmise koostöös vanemaga (eestkostja/hooldaja).
2.12. Erakorralise meditsiinilise abi vajadusel kutsub kasvataja kiirabi.
2.13. Hinnalisi esemeid (elektriline olmetehnika, ehted) ei ole lubatud õpilasel õpilaskodusse kaasa võtta.
2.14. Õpilaskodu seintele, akendele, ustele on plakatite ja kaunistuste kleepimine lubatud ainult kokkuleppel kasvatajaga.
2.15. Kooli vara lõhkumise ja rikkumise hüvitamine toimub kokkuleppel õpilase vanemaga (eestkostja/hooldaja).
2.16. Õpilaskodu õpilaste suhtes tugi- ja mõjutusmeetme rakendamine ja sellest teavitamine toimub kooli kodukorras § 10 sätestatud viisil.
2.17. Kõik õpilaskodus elavad õpilased on kohustatud:
2.17.1 hoidma talle elamiseks antud ruumi, õpilaskodu vara ja õppevahendeid;
2.17.2 täitma kasvataja ja abikasvataja korraldusi;
2.17.3 käituma korrektselt ja suhtuma viisakalt kaasõpilastesse;
2.17.4 hoidma korras ja puhtana õpilaskodu toa;
2.17.5 täitma õpilaskodu päevakava ja kodukorda;
2.17.6 omama isiklikke hügieenitarbeid, mida ei laenutata teistele;
2.17.7 kandma vahetusjalatseid;
2.17.8 seoses öörahuga andma oma mobiiltelefonid kell 21.00 kasvatajate tuppa hoiule.
2.18. Õpilaskodus on keelatud:
2.18.1 õppetöö ajal ilma mõjuva põhjuseta õpilaskodus viibimine;
2.18.2 õpilaskodu territooriumilt omavoliline lahkumine;
2.18.3 kooli vara kahjustamine, lõhkumine ja ebaotstarbekas kasutamine;
2.18.4 ilma loata võõras toas viibimine;
2.18.5 kaasõpilaste isiklike riiete ja asjade kasutamine;
2.18.6 äritsemine;
2.18.7 suitsetamine ja tuletegemise vahendite omamine;
2.18.8 alkoholi ning narkootiliste ainete omamine ja tarbimine;
2.18.9 endale ja teistele ohtlike ainete, esemete ja pürotehnika omamine;
2.18.10 elektrilise olmetehnika kasutamine ilma kasvataja/kasvataja abi juuresolekuta;
2.18.11 teiste ja enda turvalisuse ohustamine: aknapiirajate eemaldamine, asjade aknast välja loopimine ja riputamine;
2.18.12 teiste rahu häirimine: uste paugutamine, valjuhäälne rääkimine ja karjumine, ebatsensuursete sõnade kasutamine, valjult muusika kuulamine;
2.18.13 olmeprügi mahaviskamine;
2.18. 14 närimiskummi närimine;
2.18.15 välisjalanõude kandmine.
3. ÕPILASKODUST VÄLJAARVAMINE
3.1. Õpilaste väljaarvamine õpilaskodust toimub:
3.1.1 vanema (eestkostja, hooldaja) kirjaliku avalduse alusel;
3.1.2 koolist lahkumisel või kooli lõpetamisel;
3.1.3 õppenõukogu poolt õpilase suhtes kohaldatava mõjutusmeetmena kooli kodukorra § 10 alusel.
3.2. Õpilase õpilaskodust väljaarvamise kehtestab direktor käskkirjaga.
4. VAIMNE JA FÜÜSILINE TURVALISUS
4.1. Õpilaskodu õpilaste vaimset või füüsilist turvalisust ohustavate olukordade ennetamine, neile reageerimine, juhtumitest teavitamine ja nende juhtumite lahendamine toimub kooli kodukorras
§ 4 sätestatud viisil.
4.2. Turvalisust ohustavate olukordade ennetamiseks ja info edastamiseks täidetakse õpilaskodus igapäevaselt valvepäevikut.
4.3. Ravimite hoidmine ja kasutamine õpilaskodus toimub kooli kodukorras § 14 sätestatud viisil.