Direktori KK 24.11.2017 nr 1-1/160

Käesolev riigihangete korraldamise kord reguleerib riigihangete ettevalmistamist, läbiviimist ja riigihangetest tulenevate lepingute sõlmimist ning nende erisusi Valga Jaanikese Koolis.
Käesoleva korra eesmärk on tagada hankija rahaliste vahendite läbipaistev, otstarbekas ja säästlik kasutamine, isikute võrdne kohtlemine ning olemasolevate konkurentsitingimuste efektiivne ärakasutamine.
Mõisted:
1.Hangeteks käesoleva korra tähenduses on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine.
2. Hankija on Valga Jaanikese Kool
3. Pakkuja on isik, kes on esitanud hankemenetluses pakkumuse.
4. Pakkumus on isiku poolt esitatavad dokumendid hankel osalemiseks.
5.Hanketeade on riigihangete registris, ajalehes või Kooli kodulehel avaldatav teade.
6.  Hankedokumendid on juhised pakkumuse koostamiseks, nõuded pakkujale ja pakkumusele.
Alla riigihangete seaduses sätestatud piirmäärade ning lihtsustatud korras asjade ja teenuste hankimine.
Lihthangete suhtes, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta asjade ostul ja teenuste tellimisel on väiksem kui RHS § 14 lõige 1 toodud piirmäärad, võtab hangete eest vastutav isik –majandusjuhataja- 3 hinnapakkumist ning sõlmib lepingu neist soodsaima pakkujaga.
Riigihangete suhtes, mille eeldatav maksumus ilma käibemaksuta asjade ostul ja teenuste tellimisel on RHS § 14 lõige 2 toodud piirmäärad, viiakse läbi vastavalt käesolevale korrale.

HANKEMENETLUS
§1 Hankemenetluse algatamine
(1)Hankemenetlus algatatakse direktori käskkirjaga, kus:
1)  määratakse hankemenetluse liik;
2)  määratakse pakkumuste avamise, pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks  tunnistamise ja hindamise komisjoni (edaspidi komisjon) koosseis;
3)  määratakse hankemenetluse läbiviimise eest vastutav isik;
5)  määratakse riigihanke väljakuulutamiseta läbirääkimistega pakkumismenetluse korral isikud, kellele esitatakse hankedokumendid;
6)  määratakse pakkumuste esitamise tähtaeg;
7)  kinnitatakse hankedokumendid.

(2) Hanked korraldatakse reeglina läbi RHR-i. Vastutav isik – majandusjuhataja vastutab hanke korraldamise ja läbiviimise eest RHR-s. Vastutav isik korraldab teate (ettepanek hankes osalemiseks) väljastamise huvitatud isikutele või algataja poolt määratud võimalikele pakkujatele. Vastutav isik korraldab teate saatmise HD avaldamise kohta RHR-s kõigile võimalikele pakkujatele:
1) kes on varem avaldanud soovi konkureerida selles hankes;
2) kellele teate saatmist peab vajalikuks hanke algataja või vastutav isik;
3) kes on vastutavale isikule teada, kui võimalikud pakkujad selles hankes ja kelle kaasamine on vajalik konkurentsi tagamiseks.

105. Vastutav isik võib HD-e saata nii paberkandjal, kui ka elektrooniliselt või toimub HD-te väljastamine läbi RHR-i. Elektrooniliselt saadetud HD peavad olema digitaalselt allkirjastatud.

§2 Komisjoni ülesanded ja õigused
(1) Komisjoni ülesandeks on:
1)  avada pakkujate poolt esitatud pakkumused ja kontrollida nõutud dokumentide olemasolu ;
2)  kontrollida pakkujate  kvalifikatsiooni;
3)  kontrollida kvalifitseeritud pakkujate poolt esitatud pakkumuste vastavust hanketeates ja hankedokumentides esitatud tingimustele;
4)  vajadusel pidada  pakkujatega läbirääkimisi;
5)  võrrelda ja hinnata  vastuvõetud pakkumusi  ja selgitada välja edukas   pakkumus;
6)  koostada ja allkirjastada pakkumuste avamise, pakkujate kvalifitseerimise, pakkumuste vastavaks tunnistamise ja hindamise protokollid;
7)  otsustada põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjaliku selgituse nõudmise vajadus, kontrollida esitatud selgitust .
(2) Komisjonil on õigus kaasata oma töösse vastava ala eksperte.
§3 Hankemenetluse läbiviimise eest vastutav isik
(1) Hankemenetluse eest vastutav isik:
1)  koostab hankedokumendid;
2)  töötab välja hankelepingu projekti;
3)  riigihanke korral kuulutab välja riigihanke, sisestades riigihangete registrisse hanketeate ja kontrollib hanketeate avaldamist;
4)  teavitab hanke läbiviimise soovist kooli kodulehel, internetis või kohalikus ajalehes, kui hanke eeldatav maksumus on asjade ostmisel ja teenuste tellimisel  vahemikus 20 000 kuni 40 000 eurot ja ehitustööde tellimisel vahemikus 130 000 kuni 250 000 eurot;
5)  hanketeate ja hankedokumentide muutmisel sisestab riigihangete registrisse vastavad muudatused;
6)  annab hankemenetluses osalemisest huvitatud isikutele välja hankedokumente ja registreerib osalejate andmed;
7)  vastab hanketeate ja hankedokumentide osas tekkinud küsimustele;
8)  võtab pakkujatelt vastu pakkumusi, väljastades nende nõudmisel vastava kinnituse, milles on märgitud pakkumuse kättesaamise kuupäev ja kellaaeg;
9)  osaleb pakkumuste avamisel, pakkujate kvalifitseerimisel, pakkumuste vastavaks tunnistamisel, hindamisel ja eduka pakkumuse selgitamisel ning koostab nende kohta protokollid
10)  riigihanke korral korraldab kõigile pakkujatele pakkumuste avamise protokolli, pakkujate kvalifitseerimise protokolli, pakkumuste vastavaks tunnistamise, hindamise ja eduka pakkumuse selgitamise protokolli ärakirja saatmise;
11)  hanke korral teeb pakkujatele teatavaks otsuse edukaks tunnistatud pakkumuse kohta;
12)  hankemenetluse kehtetuks tunnistamise korral korraldab pakkujatele hanke dokumentide eest tasu tagasimaksmise;
13)  koostab raamatupidamisele pakkujatele pakkumuste tagatiste tagastamise õiendi;
14)  10 päeva jooksul pärast hankemenetluse lõppemist sisestab riigihangete registrisse riigihanke aruande hangetele, milliste hankelepingu maksumus ilma käibemaksuta ületab 10 000 eurot asjade ostmise või teenuste tellimise puhul või 30 000 eurot ehitustööde tellimise puhul;
15)  korraldab hankelepingu sõlmimise;
16)  pärast hankelepingu täitmist sisestab 10 päeva jooksul riigihangete registrisse riigihanke aruande lisa;
17)  vastutab riigihankemenetluses «Riigihangete seaduses¹» sätestatud tähtaegadest kinnipidamise eest;
18)  korraldab põhjendamatult madala maksumusega pakkumuse korral pakkujalt kirjalikult asjakohaste selgituste nõudmise;
19)  tagab pakkujatele ja taotlejatele hankija otsustest tähtaegse teavitamise;
20)  tagab pakkumuste konfidentsiaalsuse;
21)  säilitab  hangete dokumente kuni arhiivi andmiseni.

§4 Hankelepingu sõlmimine

Hankeleping peab olema sõlmitud kirjalikus vormis, kui hanke maksumus ilma käibemaksuta on vähemalt 640 eurot.
(2) Hankelepingu sõlmimise otsustab komisjon pakkumuse edukaks tunnistamise protokollis.
(4) Hankelepingu võib sõlmida:
1)  riigihanke korral 14 päeva möödumisel edukaks tunnistamise otsuse kohta teate edastamisest,
(5) Hankelepingut võib muuta üksnes juhul, kui muutmise tingivad objektiivsed asjaolud, mida ei olnud hankijal võimalik hankelepingu sõlmimise ajal ette näha ja hankelepingu muutmata jätmise korral satuks täielikult või olulises osas ohtu hankelepinguga taotletud eesmärgi saavutamine.
(6) Kui hankelepingu muutmisega kaasneb hanke maksumuse suurenemine, otsustab hankelepingu muutmise kooli direktor oma käskkirjaga.
§ 5. Hankedokumentide säilitamine
Hankedokumente  säilitatakse vähemalt 7 aastat.